SCIENCE & SONGS.

Una exploració sobre la percepció humana de la natura. Una obra de ciència i art sobre la natura, que evoluciona cap a un discurs filosòfic. La ciència és l'observació refinada i objectiva de la natura, a l'abast de qualsevol cervell humà. L'eina és el mètode científic, que es basa en la generació d'hipòtesis per després procedir a la seva verificació o falsificació, el que proveeix de la suficient objectivitat per la correcta anàlisi del que ens envolta. Tal racionalitat no ha de renyir amb les emocions, sinó que s’han d'acomodar les dues, les ciències i les arts, per millorar la qualitat del trànsit dels humans pel món, incloent una relació més amable amb la natura. S&S crida als nostres dos vectors directors, la raó i l'emoció, l'experiència i l'instint, la ciència i les cançons, per unir tots dos, i així transmetre millor el coneixement, com sempre s'ha fet. S&S és una barreja desenfadada de belles imatges microscòpiques de la nanoescala, monòlegs sobre les coses de la natura, i cançons. S&S pretén així transmetre que el coneixement és un privilegi que ha de ser compartit, l'emoció de l'exploració, el plaer de la descoberta i la comunicació com a acte d'amor.

 

 

Una exploración sobre la percepción humana de la naturaleza. Una obra de ciencia y arte sobre la naturaleza, que evoluciona hacia discurso filosófico. La ciencia es la observación refinada y desopinada de la naturaleza, al alcance de cualquier cerebro humano. La herramienta es el método científico, que se basa en la generación de hipótesis para luego proceder a su verificación o falsificación, lo que provee de la suficiente objetividad para el correcto análisis de lo que nos rodea. Semejante racionalidad no debe reñir con las emociones, sino que han de acomodarse ambas, ciencias y artes, para mejorar la calidad del tránsito de los humanos por el mundo, incluyendo una relación más amable con la naturaleza. S&S llama a nuestros dos vectores directores, la razón y la emoción, la experiencia y el instinto, la ciencia y las canciones, para unir ambos, y así mejor transmitir el conocimiento, como siempre se ha hecho. S&S es una mezcla desenfadada de hermosas imágenes microscópicas de la nanoescala, monólogos sobre las cosas de la naturaleza, y canciones. S&S pretende así transmitir que el conocimiento es un privilegio que debe ser compartido, la emoción de la exploración, el placer del descubrimiento y la comunicación como acto de amor.

 

 

An exploration of the human perception of Nature. A work of science and art about Nature, which evolves towards a philosophical discourse. Science is the refined and unconventional observation of Nature within reach of any human brain. The tool is the scientific method based on the generation of hypotheses and their verification or falsification, which provides sufficient objectivity for the correct analysis of what surrounds us. Such rationality should not conflict with emotions; both sciences and arts must be accommodated together to improve human transit quality through our world, including a kinder relationship with Nature. S&S calls our two guiding vectors, reason and emotion, experience and instinct, science and songs, to unite both, and thus better transmit knowledge, as it has always been done. S&S is a lighthearted mix of beautiful microscopic nanoscale images, monologues about Nature, and songs. S&S thus intends to convey that knowledge is a privilege that must be shared, the emotion of exploration, the pleasure of discovery, and communication as an act of love.

Science & Songs

 scienceandsongs@gmail.com